— Bibliographic Items

פורום אשכנז: החזן ישראל אלתר (בנוכחות בתו, גב' תחיה פלמן), 2.11.2003

Material Type: 
Research in Progress
Place of Recording: 
הספריה הלאומית, ירושלים
Description: 

מתוך מפגשי קבוצת חוקרי אשכנז הנערכים בבנין הספרייה הלאומית. בכל מפגש מציג חוקר אחר אספקטים מחקריים של המסורת האשכנזית לסוגיה ולאחר מכן מתנהל דיון.
במפגש הנוכחי מספר פרופ' שלייפר על חייו ופועלו של החזן ישראל אלתר, בנוכחות ביתו תחיה, ותוך השמעת הקלטות נדירות.

Attachments: 

תמסיר- דף מס' 1

תמסיר- דף מס' 6

תמסיר- דף מס' 7

תמסיר- דף מס' 2

תמסיר- דף מס' 3

תמסיר- דף מס' 4

תמסיר- דף מס' 5

Sound Examples: 

AddToAny