Abe Schwartz

Jewish bandmaster
1881–1963

AddToAny