Textual aspects

ביטויים של הטכסט והאירוע בשירת הקודש המקראית ובדרכי ביצועה

מחבר

חשיבותה של המוזיקה הינו לא רק כמגוונת נלווית או כמשנית במימוש התפילה אלא דווקא כגורם מרכזי בתהליך שימור המורשת הקראית ובהעברתה מדור לדור.

סוג חומר: 
כתבי עת
שנה: 
תשס"ו

AddToAny