Text-music relations

Melody and Poetry in the “Kuzari” (Hebrew)

מחבר: 
Nehemia Allony
https://jewish-music.huji.ac.il/sites/default/files/001%20H%20%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%92%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%96%D7%A8%D7%99%20-%20%D7%A0%D7%97%D7%A6%D7%99%D7%94%20%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%A2%D7%9E%20%D7%96-%D7%99%D7%96%20%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93%20%D7%94%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf

פורום אשכנז: תפילה לשלום המדינה, 23.12.2007

מתוך מפגשי קבוצת חוקרי אשכנז הנערכים בבנין הספרייה הלאומית. בכל מפגש מציג חוקר אחר אספקטים מחקריים של המסורת האשכנזית לסוגיה ולאחר מכן מתנהל דיון.
במפגש הנוכחי עומדת ד"ר כרמלה גולדמן על משמעות הטקסט של התפילה לשלום המדינה, והקשר שלו לאופן שבו הוא מבוצע בבתי הכנסת השונים במרחב של החברה הציונית -דתית, תוך שימת לב לשינויים האקטואליים והרגשיים שחלו בימינו.

סוג חומר: 
מחקרים בהתהוות

AddToAny