Sabbath

The Reading of Marka’s Poems by the Samaritans on the Sabbath (Hebrew)

מחבר: 
Shlomo Hofman
https://jewish-music.huji.ac.il/sites/default/files/02%20%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%AA%20%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%20%D7%9E%D7%A8%D7%A7%D7%94%20%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%AA%20%D7%91%D7%A4%D7%99%20%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%A9%20%D7%94%D7%95%D7%A4%D7%9E%D7%9F%20%D7%A2%D7%9E%20%D7%9C%D7%95-%D7%A0%D7%91%20%20%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%20%D7%95%20%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf

פורום אשכנז: שירת הנשים בחסידות חב"ד, 10.5.2009

מתוך מפגשי קבוצת חוקרי אשכנז הנערכים בבנין הספרייה הלאומית. בכל מפגש מציג חוקר אחר אספקטים מחקריים של המסורת האשכנזית לסוגיה ולאחר מכן מתנהל דיון.
במפגש הנוכחי מתארת גב'רחל פרייליך ארליך את נושא שירת הנשים בחסידות חבד בארה"ב דרום אפריקה, ובהשוואה לחסידויות אחרות.

סוג חומר: 
מחקרים בהתהוות

פורום אשכנז: מודוס "מגן אבות" - האם הוא קיים? 11.12.2005

מתוך מפגשי קבוצת חוקרי אשכנז הנערכים בבנין הספרייה הלאומית. בכל מפגש מציג חוקר אחר אספקטים מחקריים של המסורת האשכנזית לסוגיה ולאחר מכן מתנהל דיון.
במפגש הנוכחי מנסה פרופ' אליהו שלייפר לענות על השאלה האם מודוס "מגן אבות" אכן קיים? בדיון הזה נשען פרופ' שלייפר על מחקריו של אידלסון ועל מחקרים שקדמו לו .

סוג חומר: 
מחקרים בהתהוות

AddToAny