Sam [Shloymke] Beckerman

Klezmer clarinetist
1889-1974

AddToAny