JMRC's Researchers

אורי אהרן - פרסומים

אורי אהרן - ביוגרפיה

בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת תל-אביב . נושא התזה: "קנטילציה דתית וזהות תרבותית: מורשתם התרבותית והדתית של היהודים הטדסקים כפי שהיא משתקפת בנעימת טעמי המקרא שלהם לקריאת התורה". תחום מחקר נוכחי: לחקור את שיטת היישום של השימוש הייחודי – בקרב עדות ישראל – בסולם הפנטטוני לנעימת טעמי המקרא שלהן לתורה, כשההנחה היא שהיסוד הפנטטוני –  בנעימת טעמי המקרא לתורה – משמש להן בסיס. כמו-כן, אסף, רשם, חקר והקליט 60 נעימות של "שירי המעלות" של מסורת "אשכנז". כן כתב מדריך ללימוד קריאת ספר התהלים בטעמים (טעמי אמ"ת) על-פי נוסח ארם צובא.

קרא עוד

אורי אהרן - Detials

דוא"ל: 
urientali@hotmail.com
Close

פרנק אלוורז-פריירה - פרסומים

פרנק אלוורז-פריירה - ביוגרפיה

בלשן וחוקר במדעי הרוח. מנהל חטיבת שפות, מוסיקות וחברות בCNRS.

תחומי מחקר: קנטילציה של המשנה, חקר הביצוע הקולי מנקודות מבט בלשנית ומוסיקלית. בלשנות בין שפות יהודיות: הצרפתית והעברית של יהודים בצרפת ובישראל, ספרדית-יהודית של יהודים מערביים(דרום צרפת, אנגליה, הולנד וכו'), ביצוע לשוני של יהודי גרמניה, אוסטריה ורומניה, המסורות המוסיקליות-ליטורגיות של יהודי אתיופיה.

קרא עוד

פרנק אלוורז-פריירה - Detials

דוא"ל: 
fap@vjf.cnrs.fr
Close

טלילה אלירם - פרסומים

טלילה אלירם - ביוגרפיה

בשנת תשמ"ט (1989) סיימה את לימודי התואר השלישי בפסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן. עבודת הדוקטור שנושאה היה: "זיקת האוריינטציה החברתית למשתנים במשפחה ולחשיפה לחברת הגיל" זכתה בפרס קרן שניצר למחקרים תורמים לנושאי החברה והמשק בישראל. בשנת 1995 סיימה בהצטיינות את לימודי התואר השני במוסיקולוגיה, עם תיזה בנושא: " 'שירי ארץ ישראל' - הווצרותו ומשמעותו של רפרטואר מוסיקלי פופולרי בסוף המאה העשרים".  בשנת 2001 סיימה את לימודי הדוקטוראט במוסיקולוגיה. נושא עבודת הדוקטוראט היה: "לאיפיונם המוסיקלי והחברתי של 'שירי ארץ ישראל'".

קרא עוד

טלילה אלירם - Detials

דוא"ל: 
eliram@mail.biu.ac.il
Close

שמחה ארום - ביוגרפיה

מוסיקולוג; מנהל מחקר אמריטוס בCNRS.

תחומי עניין: מוסיקה אפריקאית, מתודולוגיה אתנו-מוסיקולוגית, מסורות המוסיקה הליטורגית של יהודי אתיופיה, המורשת המוסיקלית של יהודי ג'רבה.

קרא עוד

שמחה ארום - Detials

דוא"ל: 
arom@vjf.cnrs.fr
Close